അഭിനന്ദനങ്ങൾ
ജനാർദ്ദനൻ ചാത്തോത്തിടത്തിൽ, പിലാത്തറ, കണ്ണൂർ ജില്ല., പിലാത്തറ---- 22/01/2019 01:34:56 pm
--------------------------------------------------

Including Videos of the Monthly Programs is really a good idea. All major 'talks' (Not necessarily the Stage Performances) should be included 'in full' which could ultimately turn out to be a very valuable Archive for many generations. And this can be achieved by creating a YouTube Channel for Kshatriya Kshema Sabha. If there happens to be talks which talks about subjects which need to be known to the world from our side, this will be a good platform and method. Just a suggestion. Thank you! Keep going Surendran Chettan, Great work indeed with the Website!!! God Bless!
HARI VARMA, KERAlAM, THIRUVANANTHAPURAM---- 31/01/2019 12:31:43 pm
--------------------------------------------------

Very informative site indeed. Great efforts by Surendran Chettan.
Reghu Varma P.K., Thiruvananthapuram, Thiruvnanthapuram---- 08/02/2019 03:11:09 pm
--------------------------------------------------

Updated information. Very good.
Reghu Varma P.K. , Thiruvananthapuram, Thiruvnanathapuram---- 13/02/2019 12:19:23 pm
--------------------------------------------------

My hearty congratulations to the editor of the "Kshathrajalakam"
R. Sasidhara Varma, Thiruvalla, Thiruvalla---- 10/03/2019 07:14:26 pm
--------------------------------------------------

മനോഹരം അതിമനോഹരം !!!!!!!!!!!!!!!!!!! എന്താ പറയാൻ ????? ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇതുപോലെ എന്നും തുടരുവാൻ സർവശക്തനായ പെരുംതൃക്കോവിലപ്പൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
R. Sasidhara Varma, Thiruvalla, Thiruvalla---- 10/03/2019 07:18:35 pm
--------------------------------------------------

Happy birthday wishes to Kshathrajalakam. The journey of this has started one year back. Having a central philosophy conceiving, nurturing and finally sprouting the seeds of unity, work efficiency and the attitude of voluntary service this Web is slowly, but steadily gaining a place in the hearts of the members of Kshatriya community. Hope more youngsters will come forward to contribute to the activities of the Sabha. In the world we see the dumping of many facets of life , for example, our moral, emotional, imaginative, intuitive faculties to establish one thing - seeing is believing. Well this much is true that what cannot be seen, cannot be shown. But then can we, Kshatriyas, see ourselves?
Reghu Varma P.K. , Trivandrum, Trivandrum---- 20/03/2019 06:37:36 am
--------------------------------------------------

Congratulations, Surendran Chettan and the Team on the occasion of completing one year of the new, attractive website. Moving forward, I would request you create a Kshatrajalakam App which gives all the information contained in this website. For most of the members, it would be easier to use the app than going through a web browser. If the App is created both for Android and iOS, it will be widely used. Warm regards.
Dilip Kumar Varma, Ennakkad , Thiruvalla ---- 21/03/2019 11:49:53 pm
--------------------------------------------------

Congrats. to the team behind this success. Wish all the best in future also
Suma varma, Goureesapattom, Thiruvananthapuram---- 24/03/2019 02:41:53 pm
--------------------------------------------------

Please click on the boxes and type.

After completing all the three boxes, please click 'Post the message!'   button....

Name:

Name of the Unit:

Place:

Your message: